Dostawa urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia frontalnego widowni Dużej Sceny będącego w posiadaniu Zamawiającego, Dostawa urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia monitorowego Dużej Sceny, Integracja dostarczonych urządzeń z urządzeniami istniejącymi. Dostawa i uruchomienie oprogramowania sterującego pracą rozbudowanego systemu nagłośnienia i integracja dostarczonego oprogramowania z oprogramowaniem dotychczas wykorzystywanym 

 

 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 209 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy:

Dostawa urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia frontalnego widowni Dużej Sceny będącego w posiadaniu Zamawiającego, Dostawa urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia monitorowego Dużej Sceny, Integracja dostarczonych urządzeń z urządzeniami istniejącymi. Dostawa i uruchomienie oprogramowania sterującego pracą rozbudowanego systemu nagłośnienia i integracja dostarczonego oprogramowania z oprogramowaniem dotychczas wykorzystywanym

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 7 dni od daty zawarcia umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 12.12.2016r. do godz.10.00

 

Załączniki

zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 160.27k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 wykaz dostaw.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 203.84k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 349.87k Format: .pdf Pobierz

zał nr 4 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 258.76k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 258.45k Format: .pdf Pobierz

zał nr 6 oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 212.34k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 375.21k Format: .pdf Pobierz

zał nr 7 formularz ofertowy.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 294.45k Format: .pdf Pobierz

zał nr 8 wzór umowy.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 175.31k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie.pdf

Data: 2016-12-02 19:47:23 Rozmiar: 355.74k Format: .pdf Pobierz

Informcja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2016-12-12 17:09:38 Rozmiar: 214.31k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Data: 2016-12-14 13:27:33 Rozmiar: 561.27k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 236
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2016-12-02 19:41:16
Czas publikacji: 2016-12-14 13:27:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak