Przebudowa klatki schodowej K – 13, pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa holu wejścia służbowego, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 

 
 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 5 225 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:

Przebudowa klatki schodowej K – 13, pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa holu wejścia służbowego, wybranych pomieszczeń biurowych i socjalnych w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 27.07.2017r.

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 26.05.2017r. do godz.10.00

 

Załączniki

SIWZ.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 766.45k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 564.97k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót.7z

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 51.21M Format: .7z Pobierz

zał nr 8 wzór umowy.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 603.34k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 wykaz robót budowlanych i dostaw oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 352.48k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 582.38k Format: .pdf Pobierz

zał nr 6 oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 343.04k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 277.92k Format: .pdf Pobierz

zał nr 4 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 280.63k Format: .pdf Pobierz

zał nr 7 formularz ofertowy.pdf

Data: 2017-05-12 17:10:19 Rozmiar: 494.75k Format: .pdf Pobierz

Zmiana treści SIWZ.pdf

Data: 2017-05-22 18:17:57 Rozmiar: 349.22k Format: .pdf Pobierz

Zmiana treści Ogłoszenia.pdf

Data: 2017-05-22 18:17:57 Rozmiar: 335.92k Format: .pdf Pobierz

Informcja z otwarcia ofert.jpg

Data: 2017-06-02 14:15:43 Rozmiar: 1.34M Format: .jpg Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Data: 2017-06-20 13:13:35 Rozmiar: 1.28M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2017-05-12 17:10:19
Czas publikacji: 2017-06-20 13:13:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak